Daily Schedule

Monday
8:00am - 9:30am Nitya Aradhana
11:00am - 12 noon All Deities Pooja & Arathi
5:00pm - 6:30pm Ganapathi Pooja
6:30pm - 8:00pm Shiva Pooja & Arathi

Tuesday
8:00am - 9:30am Nitya Aradhana
11:00am - 12 noon All Deities Pooja & Arathi
5:00pm - 8:00pm Durga & Hanuman Pooja & Arathi

Wednesday
8:00am - 9:30am Nitya Aradhana
11:00am - 12 noon All Deities Pooja & Arathi
5:00pm - 8:00pm Vishnu Sahasra Namavali & Arathi

Thursday
8:00am – 9:30am Nitya Aradhana
11:00am – 12 noon Mahalakshmi Sametha, Jagannath; All Deities Pooja & Mahaprasadam
5:00pm – 8:00pm Rama & Krishna Pooja & Arathi

Friday
8:00am - 9:30am Nitya Aradhana
11:00am - 12 noon All Deities Pooja & Arathi
5:00pm - 8:00pm Lakshmi Pooja & Arathi

Saturday
8:00am – 11:30am Venkateshwara Suprabhatam & Abhishekam
11:30am – 12 noon All Deities Pooja & Arathi & Mahaprasadam
5:00pm – 8:00pm All Deities Pooja & Arathi

Sunday
8:00am – 9:30am Nitya Aradhana
12:00 noon – 1:00 pm Bhajan
1:00 pm – Jagannath Puja, Maha Arathi, Tirtham & Prasadam
5:00pm – 8:00pm All Deities Pooja & Arathi

Events

To sponsor any puja or for more info, please contact us 256.771.7730 or 256.771.7772 (Monday – Friday – 8 am to 12 noon and 5 pm – 8 pm; Saturday & Sunday – 8 am to 8 pm)

  Oct 13, 2015
  • 6.00 P.M- Kalasha Sthapana pooja
  • 6.30 P.M- Lalita Sahashranam Parayanam
  • 7.30 P.M-8.00 P.M- Bhajan Archana, Arati,

  Oct 14-22, 2015

  • 6.30 P.M- Lalita Sahashranam Parayanam
  • 7.30 P.M- 8.00 P.M Bhajan, Archana, Arati

  Oct 21, 2015: Durga Astami Havan

  • 10.00 A.M- 11.00 A.M

  Oct 23, 2015: Vijoya Dasami

  • 6.30 P.M- Lalita Sahasranam Parayanam
  • 7.30 P.M- 8.00 P.M- Bhajan, Archana, Arati, Prasad

  November 11, 2015 Deepavali Celebrations

  • 6.00 P.M- Dhana Lakshmi Puja
  • 6.30 P.M- Kali Puja
  • 7.30 P.M-8.00 P.M- Jagannath Puja

  November 14, 2015 Deepavali Celebrations

  November 15, 2015

  December 12, 2015: Srinivasa Kalyanam

  • Abhisekham 9:300 am – 11 am
  • Kalyana Utsavam 11:00 am – 12:30 am
  • Archana & Maha Arati 12:30 pm – 1:00 pm
  • Mahaprasad 1:00 pm

  December 12, 2015: Srinivasa Kalyanam

  • Abhisekham 9:300 am – 11 am
  • Kalyana Utsavam 11:00 am – 12:30 am
  • Archana & Maha Arati 12:30 pm – 1:00 pm
  • Mahaprasad 1:00 pm

  December 21, 2015: Vaikunda Ekathasi

  • 10:00 AM - Shiva Abhisekam
  • 6:00 PM - Venkateswara Abhisekam
  • 7:00 PM - Vishnu Sahasranama Parayanam

  December 24, 2015

  • 6:30 PM - Satya Narayana Puja

  December 31, 2015 New Year's Eve Celebrations

  • 8-9:00 PM - Pizza Party
  • 9-10 PM - Bhajan
  • 10-10:30 PM - Break with snaks
  • 10:30 - 11:45 PM - Bhajan
  • 11:45-12:00 PM - Arati to welcome the New Year

  February 4, 2016

  • 7:00 P.M. - Kali Puja

  February 12, 2016 Sri Subramanya Vigraha Pratisthapana

  • 6:00 P.M. - 8:00 P.M. Ganapati pooja, Sankalpam, Punyahavachanam, RituikVaranam, Raksha Bandhanam, Akhanda Deepa Aradhana, Ankuraropanam, Arati,Prasad

  February 13, 2016 Sri Subramanya Vigraha Pratisthapana

  • 9:00 A.M- 10:00 A.M - Sri Venkateswara Abhisekam
  • 10:00 A.M – Ganapati pooja, Kalasha Sthapana Pooja, Vastu Pooja, Vastu homam, Navagraha Homam, Subramanya Homam,
  • 11:30-12:00 noon – Saraswati Pooja
  • 6:00 P.M- 8:00 P.M. - Sri Subramanya Havan, Jaladhivasam,Khiradhivasam,Vigraha Sthapana, Bhjan,Arati,Prasad

  February 14, 2016 Sri Subramanya Vigraha Pratisthapana

  • 9.00A.M.-11.30A.M - Sri Subramanya Havan,Navagraha Havan,Mahapurnahuti, Subramanya Abhisekam
  • 11.30 A.M- 12.30 P.M. - Jagannath Pooja,Arati, Tirtha,Prasad, Asirvadam to the sponsors

  February 22, 2016 Maha Poornima

  • 5:00 P.M. Gaja Uddharana Besha of Lord Jagannath
  • 6:30 P.M. - Satyanarayana Pooja

  March 7, 2016 Mahashivaratri

  • 6:00 P.M.- Havan for Lord Siva
  • 6:30 P.M. - 9 P.M. - Sangalpam, Ganapathi Puja, Ekadasha Rudraabisheham, Bajan, Tirta, Prasad

  March 8, 2016 Amavasya

  • 6:30 P.M. - Kali Puja